2.1.11

கோபம்

உன் மேல் என் பேனாவுக்கு கோபமாம்..
நீ வந்தபின் அதன்மேல் கொண்ட காதல் குறைந்துவிட்டதென்று

No comments:

Post a Comment