17.1.11

குங்குமம்

புனிதமானது தான்..
விதவையின் நெற்றியையும்
அலங்கரிக்கத் தொடங்கினால்..

No comments:

Post a Comment