20.1.11

வளையோசை

என் வளையோசையின் வகையறி !!
உனக்கு அழைப்புமணியா தடுப்புச்சத்தமா என்று..

No comments:

Post a Comment