25.1.11

குறுஞ்செய்தி

பறந்து போகிறது
என் கோபம்..
திரையில் ஒளிரும் உன்
குறுஞ்செய்திக் கொஞ்சலிலும் கெஞ்சலிலும்.. 

2 comments:

Post a Comment