4.1.11

பூமி

துச்சாதனர்கள்தாம் நாம்..
பூமித்தாயின் ஒசோன் சேலையை
துகிலுரிகிறோமே!!

No comments:

Post a Comment