5.1.11

அம்மா

என்னால் உன்னைப்பற்றி
கவிதைகூட படைக்க முடியவில்லை..
என்னைப் படைக்க என்ன
பாடு பட்டாயோ??

No comments:

Post a Comment