12.1.11

பயணத்திசையில்..

பயணம் முன்னோக்கி..
நினைவுகள் பின்னோக்கி..

இப்படி ஒரு பயணம்தான்,

நினைவிலும் வந்தில்லா
ஓரிடத்தில் கல்லூரி மாணவி
என்ற பரிமாணம் தந்தது..

நுழைவுத் தேர்வுகளாக
வாழ்வில் நுழைந்து
ஏமாற்றம் தந்தது..

பேச்சு நிகழ்வுகளால்
புகழும் பரிசுமாய்
வாகை சூட்டியது..

உறவு வீட்டுப்
பயணங்களாய் முகத்தில்
புன்னகை ஏற்றியது..

தாய்மடியில் பெயர் பலகைகள்
வாசிப்பினால்
தாய்மொழி பழக்கியது...

நாலு சுவர் தாண்டி
முதலடி வைத்த
பள்ளிப்பருவம் தந்தது..

தொடங்கியது ஒரு நாளில்
தெய்வம் அளித்த முதல்
அறைதாண்டிய அந்நாளில்
மூச்சு விட பழகிக் கொண்டே!!!

No comments:

Post a Comment