5.1.11

மின்சாரம்

மின்னலில் இருந்து மின்சாரம்..
சாத்தியம்தான்..
உன் பார்வை மின்னல்
படும்போது எனக்குள்
மின்சாரம் பாய்கிறதே!

No comments:

Post a Comment