17.1.11

பட்டதாரி

பட்டம் விட்ட போது
இருந்த மகிழ்ச்சி கூட
பட்டம் வாங்கிய போது இல்லை..
எதிர்காலம் பற்றிய பயத்தில்!

No comments:

Post a Comment