23.1.11

கடல்

உன் மனம் என்ன கடலா?
இந்தக் 'கயலின்' வாழ்விடமாய் இருக்கிறதே! 

1 comment:

Post a Comment