11.10.13

உன்னைக்காண வருகையில்
மறந்து கிளம்பி விடுகிற அலைபேசி
அழைத்துக் கெஞ்சுகிறது
தன்னையும் கூட்டிச்செல்லச் சொல்லி..

1 comment:

Post a Comment