2.9.16

பிக்மேலியன்

நீ காணும் நானும் நானோ?
சித்திரம் உள்வாங்கி உருமாற்றும்
விசித்திரக் கண்ணாடி நீயோ?
உன் மனபிம்பம் கண்டு என்னை
விரும்பும் நார்ஸிசஸ் நானோ?
செய்த சிலையின்மேல் காதல்
உயிர்க்கும் பிக்மேலியன் நீயோ?
கதைசொல்லிகள் தவிரவிட்ட
அழகுக் காதல் நாமோ!

No comments:

Post a Comment