2.9.16

உன்னால் விளைகிற எல்லாம் சுகமே!

உண்மை வந்து உரசிப் போகையில்
உதிர்ந்து விழுகின்றன பொய்களின் தடங்கள்!
உன் நேசம் கொஞ்சம் தடவிச்செய்கையில்
உயிர்த்துத் துளிர்க்கிறது என் உயிரின் சுவாசம்!
அலங்காரத் தோரணங்கள் வாயிலுக்குத்தான்,
உயிரின் உட்புறம் எளிமைதான் போலும்..
கவிதையோ கண்ணீரோ 
உன்னால் விளைகிற எல்லாம் சுகமே!

1 comment:

Nat Chander said...

pl gert out of love
you can achieve more

Post a Comment