17.1.11

பொங்கல்

பொங்கும் பொங்கலில்
காற்றைத் தவிர
மகிழ்ச்சி இல்லை..
விடுதிக்கு திரும்பும் நினைவில்..

No comments:

Post a Comment