2.1.11

அம்மா

என் உயிரே என்று
உன்னை அழைப்பதற்கு இல்லை..
என் உயிர்
நீ எனக்கிட்ட பிச்சை..

1 comment:

shruthi said...

its true and beautiful!!!

Post a Comment