4.1.11

சொர்க்கம்

சொர்க்கம் செல்ல விருப்பமில்லை..
வாழ்வு என் தாய் மடியில் கழியும் வரை..

1 comment:

Post a Comment