24.2.11

சருகு

மரமே!
பயனற்றுப் போனதும்
என்னை கீழே
தள்ளிவிடுகிறாயே!!
தரை என்ன எனக்கு
முதியோர் இல்லமா??

No comments:

Post a Comment