27.3.14

புத்தாண்டின் முதல் வாரம்

விருப்பத் தேர்வுப் பட்டியலில்லாமல் 

தேதியிட வேண்டிய எல்லா இடங்களிலும்

அடித்துத் திருத்தப்படுகிறது

மறதியில் எழுதப்பட்ட முந்தைய வருடம்..

ஒவ்வொரு முறையும்

நாள்-கிழமை மாற்றிக்காட்டி

ஏமாற்றிவிடுகிறது இன்னும்

கழற்றப்படாத பழைய நாட்காட்டி.

ஏற்கனவே மூச்சுத்திணறத் தொடங்கிவிட்ட

புத்தாண்டு தீர்மானங்களைக்

கருணைக் கொலை செய்துவிட

மனசாட்சியுடன் போராட்டம்..

வழக்கம் போல இந்த ஆண்டும்

வந்திருக்கிற புத்தாண்டை

வழக்கம் போலவே நேரம் எடுத்துதான்

பழகிக்கொள்கிறது மனம்..

2 comments:

Post a Comment